EKSEMPLER PÅ MONONEUROPATIER

Alt efter hvor læsionen er placeret vil symptomer og udfald være forskellige.

Radialis-læsion
Ved læsion midt på overarmen i sulcus n. radialis
Parese(paralyse) af håndleds og finger ekstension, også kaldet drophånd. Ydermere parese af brachioradialis (Dette kan dog ikke vurderes ved muskelkraft per se; men ved manglende aktivering af musklen (visuel eller palpatorisk observation) af musklen, når hånden er midt mellem pronation og supination og der flekteres maksimalt mod modstand). Evt. sensibilitetstab radialt på håndens dorsal side og dorsalt på 1.-3. finger. Årsager til læsionen kan være fraktur af humerus, callusdannelse efter fraktur af humerus samt tryk forårsaget af hvile af overarmen på en sengekant under dyb søvn (Saturday night palsy).

Ved læsion i aksillen
Parese af håndleds og finger ekstension samt parese af brachioradialis og triceps Evt. sensibilitetstab som beskrevet ovenfor der dog kan strække sig op af armen. Årsager til læsionen kan være høj fraktur af humerus samt tryk forårsaget af høje krykstokke.

Ved læsion på underarmen
Meget sjældent ses isoleret parese/paralyse af ekstension i håndled og fingre pga. læsion på underarmen dorsalt af n. interosseus posterior (en gren af n. radialis).

Ved drophånd er det vigtigt, at hånden understøttes af en flad fast overflade, når der undersøges for kraft af mm. interossei ved fingerspredning for at vurdere om der evt. er ulnarisaffektion. Ellers er der fare for, at man fejlagtigt vil tolke at pt. har parese af disse muskler.

Differentialdiagnoser
Cervikal rodaffektion C6-7, apopleksi.

Den hyppigste problemstilling vil være en drophånd versus supranukleær dorsalfleksionsparese i håndled. Hvis der kun er parese i håndleddet vil en manglende aktivering af m. brachioradialis (se ovenfor) være tegn på en radialisparese.

Medianus-læsion
Læsion ved håndleddet
Kaldes karpaltunnelsyndrom. Livtidsprævalencen er 5%, kønsratio: kvinder/mænd = 3/1, stigende incidence med alderen. Pt. vil typisk klage over opvågning om natten grundet smerter og paræstesier lokaliseret til 1.-4. finger der lindres ved at ryste hånden. Evt. kan symptomer involvere hele hånden og armen. Perkussion af n. medianus ved håndledet vil evt. udløse symptomerne (Tinels tegn). Tidligt i forløbet vil objektiv undersøgelse være normal, men senere findes evt. sensibilitetstab svarende til 1.- 3. finger og radialsiden af 4 finger (Sensibilitetsudfaldet kommer oftest først på 3 fingers pulpa og undersøges ofte bedst med stik Derimod er der ikke sensibilitetsudfald over huden på thenar, da den innerverende gren fra n.medianus afgår før karpaltunnelen [Campbell 2013]) Sjældnere ses parese af 1. fingers abduktion Ydermere evt. atrofi af thenar.

Differentialdiagnoser
Læsion af plexus brachialis, cervikal rodaffektion (Sensibiltetsudfald: C6-C7; innervation af thenarmuskler: C8).

Ulnaris-læsion
Læsion ved albuen
Pt. vil typisk klage over føleforstyrrelser i 4. og 5. finger kombineret med kraftnedsættelse i hånden. Der forekommer ikke sensibilitetsforstyrrelser over håndledet. Sjældnere klager pt. over nedsat kraft uden føleforstyrrelser. Ofte er der smerter omkring albuen og palpationsømhed af ulnaris i sulcus ulnaris. Typisk findes parese af fingerspredning, 5. fingers abduktion og 1. fingers adduktion. Ydermere parese af ulnaris innerveret muskulatur på underarmen. Der kan ses atrofi af bla. mm. interossei og hypothenar og evt. udvikling af klohånd. Ydermere kan der være nedsat sensibilitet ulnart på hånden, på 5. finger og ulnarsiden af 4. finger.

Læsion ved håndleddet (i Gyons kanal)
Typisk ingen sensoriske påvirkning. Parese af håndmuskulatur som beskrevet ovenfor.

Differentialdiagnoser
Plexus brachialislæsion, cervikal rodaffektion (C8)

Peroneus-parese
Læsionen typisk ved caput fibula
Parese/paralyse af dorsalfleksion i fodleddet og tå-ekstension samt eversion. Ydermere nedsat sensibilitet dorsalt på foden og evt. lat. på underbenet.

Ved dropfod er det vigtigt at foden understøttes til neutral stilling inden undersøgelse af inversion og eversion, da der ellers er risiko for at man fejlagtigt tolker disse bevægelser som værende med nedsat kraft.

Differentialdiagnoser
L5 rod affektion giver også dropfod, men her vil fodens inversion og hoftens abduktion (m. gluteus medius)også være påvirket. Pt. vil derfor typisk have positiv Trendelenburgs tegn. Dvs. når pt. står på et ben vil hoften synke ned og på den ikke paretiske side. Man kan også undersøge hofteabduktionen ( M. gluteus medius) i liggende sideleje. Endvidere vil den mediale haserefleks ofte være nedsat/ophævet ved påvirkningaf L5 En regulær svær dorsalfleksionparese/paralyse pga L5 prolaps skal konfereres akut med neurokirurg.
Også en supranukleær parese i fodleddet vil være mest udtalt ved dorsalfleksionen, se ovenfor.