II. N. OPTICUS

Undersøgelse
Der undersøges visus, synsfelt og direkte oftalmoskopi.

Visus
Visus undersøges enten med Snellens tavle eller ved fingertælling for hånd i én meters afstand. Test et øje ad gangen og spørg til synssløring eller blinde pletter i synsfeltet (skotomer). Visus testes med korrektion i form af briller eller kontaktlinser. Bedside kan anvendes læsning af skrift i avis eller lignende.

Synsfelt
Synsfeltet testes i rutineundersøgelsen for begge øjne på én gang. Sæt/stil dig overfor patienten med en afstand på ca. 50 cm og bed patienten fiksere din næse. Der stimuleres først i øvre og dernæst i nedre del af synfeltet lateralt. Herefter simultant med fingerbevægelser til begge sider. Bed patienten fortælle hvornår du bevæger dine fingre. Hvis patienten kan opfatte simultanstimulation er der hverken hemi- eller kvadrantanopsi eller inattention.

Direkte oftalmoskopi
Ved inspektion af patients højre øje, holder man oftalmoskopet i højre hånd og tæt foran eget højre øje. Med venstre hånd kan man støtte patientens pande og samtidig få fornemmelse af afstanden til patienten. Oftalmoskopet holdes lodret med fingeren på linsevælgeren, der som udgangspunkt indstilles på patientens brillestyrke. På ca. 30 cm’s afstand inspiceres den røde refleks, som kan være fraværende ved tilstande som amotio eller tæt katarakt. Herefter nærmer man sig patienten, indtil man identificerer de retinale kar. Ved at dreje på linsevælgeren, stilles skarpt. Man kan nu følge karrene ind mod papillen, som inspiceres for tegn på ødem (udhvisket kant). Herefter vandrer man langs de store kar og inspicerer disse. Sluttelig beder man patienten om at kigge direkte ind i lyset, hvorved fovea inspiceres. Der ses efter papilødem.

To højresidige fundusfotografier. Til venstre ses normale forhold. Til højre ses stasepapil.

 
Visus

Ved monookulært nedsat visus må mistænkes læsion lokalt i øjet eller i nervus optikus. Hos yngre bør opticusneurit overvejes (retrobulbære smerter, ændret farvesyn og smerter ved øjenbevægelser). Hos ældre bør iskæmiske forandringer i retina eller synsnerve overvejes. Hos alle over 50 år skal arteritis temporalis udelukkes (tyggeclaudikatio, dysæstesi eller sjældent sår i hovedbunden, høj sedimentationsreaktion). Ved biokulært nedsat visus bør øget intracerebralt tryk overvejes (idiopatisk intrakraniel hypertension, sinus vene trombose).
 
Synsfelt
Ved læsioner bag chiama optikum (radiatio optica, occipital cortex) ses hemianopsi til modsatte side. Ved læsioner i temporallappen kan dele af radiatio optika (Meyers slynge) læderes og give modsidig øvre kvardrant-anopsi. Ved bitemporal hemianopsi bør hypofyse tumor udelukkes. Testning mhp dette bør udføres ved monokulært undersøgelse af synsfeltet.

Homonym hemianopsi: Patienten opfatter ikke stimulus til den ene side.
Bitemporal hemianopsi: Patienten opfatter ikke stimuli i temporale synsfelter.
Visuel inattention: Patienten opfatter stimulus ved unilateral stimulation, men ikke til afficerede side ved bilateral stimulation.